PAME EVRO

Τελευταία Νέα

3 προσλήψεις στους Δήμους Σουφλίου & Σαμοθράκης
Pame Evro

3 προσλήψεις στους Δήμους Σουφλίου & Σαμοθράκης

Σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 Έχοντας υπόψη: -Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, - Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου (ΦΕΚ 3160/τ.Β΄/30-12-2011), με τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει. προτίθεται να προσλάβει:
Α)έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου, με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών των διοικητικών και γραμματειακών λειτουργιών που απευθύνονται προς τον Δήμαρχο, 
Β)έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου, με θέματα προγραμματισμού δασικής πολιτικής, προστασίας δασών, οργάνωσης δασικών έργων και υποδομών, και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση των δύο (2) ανωτέρω θέσεων. 

Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται : 

1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). δηλαδή: 
- Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
 - Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος , άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). 
- Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 
- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). 
- Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση - ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). 
- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007). Απαιτείται η υποβολή, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται. 
2.Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή T.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 3584/07. 
3.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 

Ο Δήμαρχος με απόφασή του, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. 

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 18-09-2019 έως 27-09-2019.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Σουφλίου (αρμόδια κα Αναγνωστοπούλου Αθανασία τηλ. επικοινωνίας: 2554-350-110), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμος Σαμοθράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής οποιαδήποτε ειδικότητα των προγραμμάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αεροβική) ή άλλη συναφής με τα προγράμματα ειδικότητα ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα προγράμματα ΠΑΓΟ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 15 Ιουνίου 2019 για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020 στο Δήμο Σαμοθράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στην ακόλουθη διεύθυνση : Χώρα, τ.κ. 68002, Σαμοθράκη (τηλ. επικοινωνίας 255150820, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος ).

Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 7.30 π.μ. -15:00 μ.μ. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι, από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα www.samothraki.gr

Share

Print

Αναζήτηση Νέων

ΚΤΕΛ Έβρου | Συγκοινωνία και ομαδικές εκδρομές
ΚΤΕΛ Έβρου | Συγκοινωνία και ομαδικές εκδρομές
Modoffice | Modcucine | Παπαχαστάς | Αλεξανδρούπολη & Ξάνθη
Modoffice | Modcucine | Παπαχαστάς | Αλεξανδρούπολη & Ξάνθη
Πάρκο Προσκόπων | Καφετέρια | Αθλήματα και Αναψυχή | Παιδική Χαρά | Αλεξανδρούπολη
Πάρκο Προσκόπων | Καφετέρια | Αθλήματα και Αναψυχή | Παιδική Χαρά | Αλεξανδρούπολη
τα Μουρμούρια | Ψαροταβέρνα - Μεζεδοπωλείο | Ορεστιάδα
τα Μουρμούρια | Ψαροταβέρνα - Μεζεδοπωλείο | Ορεστιάδα
Pennan | Coffee and Drinks | Αλεξανδρούπολη
Pennan | Coffee and Drinks | Αλεξανδρούπολη
*ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ* AutoFalekas | Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα | Αλεξανδρούπολη
*ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ* AutoFalekas | Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα | Αλεξανδρούπολη
Evros Control | Ιδιωτικό Κτέο | Αλεξανδρούπολη (έναντι Jumbo)
Evros Control | Ιδιωτικό Κτέο | Αλεξανδρούπολη (έναντι Jumbo)
Room 6 | All day cafe bar | Αλεξανδρούπολη
Room 6 | All day cafe bar | Αλεξανδρούπολη
Energia Innovation Ltd | Γεμιτζάκης.Ν – Φιλιππίδης.Ι | Φυσικό Αέριο – Γεωθερμία – Αντλίες Θερμότητας | Αλεξανδρούπολη
Energia Innovation Ltd | Γεμιτζάκης.Ν – Φιλιππίδης.Ι | Φυσικό Αέριο – Γεωθερμία – Αντλίες Θερμότητας | Αλεξανδρούπολη

Οδηγός Διασκέδασης

Διαγωνισμοί PameEvro