PAME EVRO

Τελευταία Νέα

Προσλήψεις 4 ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης
Pame Evro

Προσλήψεις 4 ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Δείτε τα δικαιολογητικά

4 άτομα για την πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών αναζητεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Δείτες τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα:

1η θέση Ειδικού Συνεργάτη

 • Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Ν.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»-Δ.Ε.Υ.Α.Α. – Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.).
 • Υποβοήθηση της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για τη σύνταξη του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
 • Συλλογή στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται γενικά στα οικονομικά του Δήμου και εισήγηση για την βελτίωσή τους.
 • Γνωμοδότηση για τις σχέσεις του Δήμου με τις Τράπεζες.
 • Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών συμβουλών γραπτά ή προφορικά προς τον Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ΄ τάξης
 • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους και πέντε (5) έτη εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Συμμετοχές σε επιμορφωτικά σεμινάρια, προγράμματα, ημερίδες.

2η θέση Ειδικού Συνεργάτη

Ως αντικείμενο εργασίας θα είναι η υποβοήθηση των Υπηρεσιακών μονάδων στη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, την  αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αναπλάσεων.
Την παροχή υπηρεσιών εντός του κύκλου γνώσεών τους σε εξειδικευμένα θέματα που ενδεικτικά αναφέρονται στην εκπόνηση μελετών, διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, προτάσεων- εισηγήσεων, παροχή επιστημονικής – τεχνολογικής βοήθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
 • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους και εμπειρία πέντε (5) ετών ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.

3η θέση Ειδικού Συνεργάτη
Θα απασχολείται σε θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και σε θέματα προγραμμάτων προώθησης και δράσης διαπολιτισμικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, να ασχολείται με κάθε θέμα που θα του/της ανατίθεται από το Δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους και εμπειρία πέντε (5) ετών ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.

4η θέση Ειδικού Συνεργάτη

Θα απασχολείται σε θέματα προβολής, διαφήμισης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και επικοινωνίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σκοπό να προσελκύσει με σύγχρονο τρόπο επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο.
Την χρήση επικοινωνιακών μέσων για την προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Τεχνογνωσία στη λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού.
Την παρακολούθηση – ενημέρωση του τουριστικού portal του Δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Την προώθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων και των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου και τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
Την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
Την βοήθεια στην εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα του Δήμου με σκοπό την προώθηση των τοπικών συμφερόντων (προϊόντων και υπηρεσιών).
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 •  Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 •  Εμπειρία δέκα (10) ετών ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για όλες τις παραπάνω θέσεις να διαθέτουν σωρευτικά τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
(άρθρα 11 έως και 17).
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:
– Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
– Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος),
– Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την προς πλήρωση θέση
– Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
– Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μαζί με την αίτηση)

1)Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας ,όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης ,πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*
3)Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου*
4)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση*
5)Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)*
6) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (ΑΕΙ.ΤΕΙ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) .
7) Επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους στην Ελληνική Γλώσσα τίτλους ξένων γλωσσών σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους και φέρουν επικύρωση από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014).Η απόδειξη της ξένης γλώσσας διέπεται από το άρθρο 28 πδ 50/2001ως ισχύει.
8)Ευκρινή Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ αρμοδίως
επικυρωμένων
9) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, ότι: • Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
• Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στηνυπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• Δεν είναι υπόδικοι λόγω
παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
• Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους
δικαιώματα.
• Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. • Δεν κατέχουνάλλη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα • Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση
10)Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ανωτέρω ειδίκευση-εμπειρία
11)Βιογραφικό Σημείωμα
12)Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα επιλογής τους.
13) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), για το είδος και τη χρονική διάρκεια της  εξειδικευμένης εμπειρίας.
14) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των λοιπών, γενικών και τυπικών, προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το λόγο αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας, σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνο 2551064100
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μια ημερήσια εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Share

Print

Αναζήτηση Νέων

Agrotis A.E | Βιοτεχνία κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων | Ορεστιάδα
Agrotis A.E | Βιοτεχνία κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων | Ορεστιάδα
10 Συνήθειες που δεν φαντάζεστε ότι αποδυναμώνουν την Άμυνα του Οργανισμού
10 Συνήθειες που δεν φαντάζεστε ότι αποδυναμώνουν την Άμυνα του Οργανισμού
Μένουμε Ασφαλείς! – Αγκαλιάζουμε την ευθύνη! | Περιφέρεια ΑΜΘ
Μένουμε Ασφαλείς! – Αγκαλιάζουμε την ευθύνη! | Περιφέρεια ΑΜΘ
Ramada Plaza Thraki | Hotel Spa and Resort | Αλεξανδρούπολη
Ramada Plaza Thraki | Hotel Spa and Resort | Αλεξανδρούπολη
Modoffice | Modcucine | Παπαχαστάς | Αλεξανδρούπολη & Ξάνθη
Modoffice | Modcucine | Παπαχαστάς | Αλεξανδρούπολη & Ξάνθη
Προσελκύστε τουρίστες από Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία!
Προσελκύστε τουρίστες από Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία!
CarbonOff Αναζωογόνησε τον κινητήρα σου!
CarbonOff Αναζωογόνησε τον κινητήρα σου!
Alpha Πληροφορική | Αλεξανδρούπολη | Ορεστιάδα | Κομοτηνή
Alpha Πληροφορική | Αλεξανδρούπολη | Ορεστιάδα | Κομοτηνή

Οδηγός Διασκέδασης